Miasto:
Katowice
Typ:
Kurs
Tryb:
Sobota, Weekendowy (S i N co dwa tyg.)
Opłata:
2590,- zł od osoby
2490,- zł od osoby, cena dla członków SKwP

Cel kursu:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 227) pod numerami 242307 – specjalista ds. kadr i 242310 – specjalista ds. wynagrodzeń. Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe, wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami praktycznymi.

Program kursu:

I. Prawo pracy – 1 część (30 godz. dydaktycznych) 

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy (pojęcie pracownika, pracodawcy, zakładu pracy)
 2. Umowy cywilno-prawne a umowa o pracę
 3. Stosunek pracy – zawarcie i przebieg
  1. Rodzaje umów
  2. Określenie miejsca pracy
  3. Termin rozpoczęcia stosunku pracy
 4. Podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 5. Ustanie stosunku pracy
  1. Formy i terminy rozwiązania stosunku pracy
  2. Wygaśnięcie
  3. Rozwiązanie (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia)
  4. Ochrona pracowników – zakres, zastosowanie
 6. Świadectwo pracy
  1. Zasady wystawiania
  2. Sprostowania i duplikaty
  3. Świadectwa pracy przy umowach terminowych
 7. Dokumentacja pracownicza, w tym zakładanie i poprawne prowadzenie akt osobowych
 8. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników
 9. Uprawnienia rodzicielskie
  1. Uprawnienia młodego rodzica
  2. Urlop macierzyński i dodatkowy macierzyński
  3. Urlop rodzicielski
  4. Urlop ojcowski
  5. Urlop wychowawczy
 10. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
  1. Urlopy wypoczynkowe
  2. Urlopy bezpłatne
  3. Zwolnienia od pracy – płatne i niepłatne
  4. Urlopy okolicznościowe
 11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – pojęcia podstawowe
 12. Szczególna ochrona pracowników

II. Prawo pracy – 2 część (24 godz. dydaktycznych) 

 1. Stosunek pracy – zawarcie i przebieg
 2. Ustanie stosunku pracy
 3. Postępowanie przed sądem pracy
  1. Warunki formalne
  2. Treści pism procesowych
  3. Sporządzanie pozwu do sądu pracy
 4. Odpowiedzialność materialna pracowników
  1. Za szkodę
  2. Za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia
  3. Wina umyślna i nieumyślna pracownika.
 5. Odszkodowania przysługujące pracownikom
 6. Czas pracy
  1. Charakterystyka norm i systemów czasu pracy
  2. Rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego
  3. Przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy
  4. Dokumentacja i ewidencja czasu pracy
 7. Zatrudnianie niepełnoprawnych
 8. Pracownicy tymczasowi
 9. Pracownicy młodociani
 10. Telepraca
 11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 12. Zwolnienia grupowe
  1. Ograniczenie szczególnej ochrony
  2. Przebieg

III. Wynagrodzenia i ich ewidencja – 1 część (28 godz. dydaktycznych)

 1. Organizacja płac w podmiotach gospodarczych
  1. Akty prawne obowiązujące w zakresie organizacji pracy i płac
  2. Podstawowe pojęcia dotyczące wynagrodzeń
  3. Główne funkcje wynagrodzeń
  4. Systemy płac
 2. Wynagrodzenia ze stosunku pracy
  1. Klasyfikacja wynagrodzeń
  2. Źródła finansowania wynagrodzeń
  3. Podstawowe elementy składowe wynagrodzenia ze stosunku pracy
  4. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzeń
  5. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń ze stosunku pracy
  6. Naliczanie płac
  7. Sporządzanie dokumentacji płacowej
 3. Ewidencja wynagrodzeń ze stosunku pracy
  1. Ewidencja księgowa wynagrodzeń ze stosunku pracy
  2. Samodzielne naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy
 4. Wynagrodzenia wg kodeksu cywilnego
  1. Wynagrodzenia wg umowy zlecenia i umowy dzieła
  2. Obowiązkowe obciążenia umów cywilnoprawnych
  3. Dokumentacja i ewidencja księgowa z wynagrodzeń z umów zlecenia i dzieła
  4. Sporządzanie dokumentacji – umowy zlecenia/dzieła oraz rachunków do umów
  5. Samodzielne naliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń z umowy zlecenia i dzieła

IV. Wynagrodzenia i ich ewidencja – 2 część (32 godz. dydaktycznych)

 1. Wynagrodzenia za czas wykonywania pracy w nadgodzinach, nocą, w dni świąteczne i wolne od pracy
  1. Zasady naliczania wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach, nocą, w dni świąteczne i wolne od pracy
  2. Samodzielne naliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach, nocą, w dni świąteczne i wolne od pracy
 2. Wynagrodzenia i świadczenia pieniężne za czas niewykonywania pracy
  1. Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
  2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
  4. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  5. Ćwiczenia w programie kadrowo-płacowym
  6. Samodzielne naliczanie wynagrodzeń, zasiłków z wykorzystaniem programu kadrowo-płacowego
 3. Odprawy i odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy
 4. Inne rozrachunki z pracownikami i ich ewidencja księgowa
  1. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – dokumentacja i ewidencja księgowa
  2. Podróże służbowe przedsiębiorców i osób z nim współpracujących
  3. Korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych
 5. Świadczenia wynikające z FŚS i PFRON
  1. Zasady tworzenia ZFŚS, wykorzystania
  2. Zasady tworzenia, korzystania z ZFRON
  3. Ewidencja księgowa ZFŚS i ZFRON
 6. Rezerwy na świadczenia pracownicze
  1. Istota, cel i zasady tworzenia rezerw i ich wykorzystania
  2. Ewidencja księgowa rezerw na świadczenia pracownicze
 7. Podatek dochodowy

V. Ubezpieczenia społeczne – 1 część (22 godz. dydaktyczne)

 1. Zasady podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
 2. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
 3. Zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 4. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i wypadkowe osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
 6. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (urlop ojcowski, urlopy macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne)
 7. Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
 8. Ubezpieczenie wypadkowe, zasady ustalania liczby ubezpieczonych, druk IWA
 9. Rozliczenia wobec ZUS
 10. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe – tworzenie dokumentów
 11. Ustalenie liczby ubezpieczonych w DRA
 12. Zapoznanie z programem PŁATNIK
 13. Druki ZUS – ZUS Z-3, Rp-7, karta zasiłkowa – zasady tworzenia i wypełniania
 14. Kontakty z ZUS (kontrola, zaświadczenia, kontrola dokumentów, odroczenie płatności

VI. Ubezpieczenia społeczne – 2 część (24 godz. dydaktyczne)

 1. Zasady ubezpieczania
 2. Zasiłki ZUS z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłki opiekuńcze
 3. Świadczenie rehabilitacyjne zasady przyznawania i dokumentacja
 4. Zasady ustalania chorobowego i zasiłków – warsztaty
 5. Potrącenia z „chorobówki”
 6. Urlopy macierzyńskie
 7. Zasiłki po ustaniu zatrudnienia
 8. Nieobecność nieusprawiedliwiona a podstawa wymiaru składki
 9. ZUS zleceniobiorcy, zasiłek zleceniobiorcy
 10. Druki ZSWA, KOA
 11. Świadczenia pracownicze, świadczenia niepieniężne dla pracowników a ZUS
 12. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika (wnioski emerytalne, dokumenty dla pracujących emerytów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne)
 13. Kontakty z ZUS (kontrola, zaświadczenia, kontrola dokumentów, odroczenie płatności

Egzamin końcowy (2 godz. dydaktyczne)

Organizacja kursu:

Kurs jest organizowany w trybie:

 • Weekendowy – zajęcia co drugi weekend (Sobota i Niedziela), po 8 godz. dydaktycznych dziennie w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)
 • Sobota – zajęcia raz w tygodniu (co sobotę), w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia zajęć dydaktycznych kursu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń - jednolity - I i II stopień łącznie może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

Uczestnik kursu, który zaliczy egzamin kwalifikacyjny otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu specjalista ds. kadr oraz specjalista ds. wynagrodzeń (kody według klasyfikacji zawodu 242307 i 242310 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227)).
Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

Zajęcia dydaktyczne kursu są realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego wymaganych na moment realizacji kursu regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi (opracowanymi i wdrożonymi w niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce).

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji zajęć dydaktycznych kursu ze stacjonarnej na online (z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość) bez uzyskania zgody uczestników kursu.

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne
 • gorące i/lub zimne napoje

Informacje dotyczące płatności za kurs:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy Oddziału do dnia rozpoczęcia kursu.
UWAGA!
Należność za udział w kursie prosimy wpłacać (na rachunek bankowy lub do kasy Oddziału) dopiero po otrzymaniu (pocztą e-mail) potwierdzenia rozpoczęcia kursu.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123