search Działamy dla księgowych od 1907
Miasto:
Katowice
Typ:
Kurs
Tryb:
Sobota, Weekendowy (S i N co dwa tyg.)
Opłata:
1670,- zł od osoby
1590,- zł od osoby – dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub dla kontynuujący naukę po I stopniu kursu kadrowo-płacowego
Terminy

Cel kursu:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 227) pod numerami 242307 – specjalista ds. kadr i 242310 – specjalista ds. wynagrodzeń. Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe, wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami praktycznymi.

Program kursu:

I. Prawo pracy (24 godz. dydaktyczne) 

 1. Stosunek pracy – zawarcie i przebieg
 2. Ustanie stosunku pracy
 3. Postępowanie przed sądem pracy
  1. Warunki formalne
  2. Treści pism procesowych
  3. Sporządzanie pozwu do sądu pracy
 4. Odpowiedzialność materialna pracowników
  1. Za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych
  2. Za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia
  3. Wina umyślna i nieumyślna pracownika.
 5. Odszkodowania przysługujące pracownikom
 6. Czas pracy
  1. Charakterystyka systemów czasu pracy
  2. Rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego
  3. Przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy
  4. Dokumentacja i ewidencja czasu pracy
  5. Pora nocna oraz dni wolne od pracy
  6. Praca w niedziele i święta
 7. Zatrudnianie niepełnoprawnych
 8. Pracownicy tymczasowi
 9. Pracownicy młodociani
 10. Telepraca
 11. Zwolnienia grupowe
  1. Ograniczenie szczególnej ochrony
  2. Przebieg

II. Wynagrodzenia i ich ewidencja (32 godz. dydaktyczne)

 1. Wynagrodzenia za czas wykonywania pracy w nadgodzinach, nocą, w dni świąteczne i wolne od pracy
  1. Zasady naliczania wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach, nocą, w dni świąteczne i wolne od pracy
  2. Samodzielne naliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach, nocą, w dni świąteczne i wolne od pracy
 2. Wynagrodzenia i świadczenia pieniężne za czas niewykonywania pracy
  1. Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
  2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
  4. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  5. Ćwiczenia w programie kadrowo-płacowym
  6. Samodzielne naliczanie wynagrodzeń, zasiłków z wykorzystaniem programu kadrowo-płacowego
 3. Odprawy i odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy
 4. Inne rozrachunki z pracownikami i ich ewidencja księgowa
  1. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – dokumentacja i ewidencja księgowa
  2. Podróże służbowe przedsiębiorców i osób z nim współpracujących
  3. Korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych
 5. Świadczenia wynikające z ZFŚS i PFRON (ZFRON)
  1. Zasady tworzenia i wykorzystania ZFŚS
  2. Zasady tworzenia i korzystania z ZFRON
  3. Ewidencja księgowa ZFŚS i ZFRON
 6. Rezerwy na świadczenia pracownicze
  1. Istota, cel i zasady tworzenia rezerw i ich wykorzystania
  2. Ewidencja księgowa rezerw na świadczenia pracownicze
 7. Podatek dochodowy

III. Ubezpieczenia społeczne (24 godz. dydaktyczne)

 1. Zasady ubezpieczania
 2. Zasiłki ZUS z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłki opiekuńcze
 3. Świadczenie rehabilitacyjne zasady przyznawania i dokumentacja
 4. Zasady ustalania chorobowego i zasiłków – warsztaty
 5. Potrącenia z „chorobówki”
 6. Urlopy macierzyńskie
 7. Zasiłki po ustaniu zatrudnienia
 8. Nieobecność nieusprawiedliwiona a podstawa wymiaru składki
 9. ZUS zleceniobiorcy, zasiłek zleceniobiorcy
 10. Druki ZSWA, KOA
 11. Świadczenia pracownicze, świadczenia niepieniężne dla pracowników a ZUS
 12. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika (wnioski emerytalne, dokumenty dla pracujących emerytów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne)
 13. Kontakty z ZUS (kontrola, zaświadczenia, kontrola dokumentów, odroczenie płatności

Egzamin końcowy (2 godz. dydaktyczne)

Organizacja kursu:

Kurs jest organizowany w trybie:

 • Weekendowy – zajęcia co drugi weekend (Sobota i Niedziela), po 8 godz. dydaktycznych dziennie w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)
 • Sobota – zajęcia raz w tygodniu (co sobotę), w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany danego dnia/weekendu realizacji kursu na inny wolny dzień/weekend i/lub zmiany godziny rozpoczęcia zajęć dydaktycznych kursu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń – II stopień – Dla zaawansowanych może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

Uczestnik kursu, który zaliczy egzamin kwalifikacyjny otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu specjalista ds. kadr oraz specjalista ds. wynagrodzeń (kody według klasyfikacji zawodu 242307 i 242310 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227)).
Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

Zajęcia dydaktyczne kursu są realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego wymaganych na moment realizacji kursu regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi (opracowanymi i wdrożonymi w niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce).

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji zajęć dydaktycznych kursu ze stacjonarnej na online (z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość) bez uzyskania zgody uczestników kursu.

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne
 • gorące i/lub zimne napoje

Informacje dotyczące płatności za kurs:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy Oddziału do dnia rozpoczęcia kursu.
UWAGA!
Należność za udział w kursie prosimy wpłacać (na rachunek bankowy lub do kasy Oddziału) dopiero po otrzymaniu (pocztą e-mail) potwierdzenia rozpoczęcia kursu.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123