Miasto:
Katowice
Typ:
Kurs
Tryb:
Dzienny (1 dzień w tyg.)
Opłata:
960,- zł od osoby
920,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy

Prowadzący kurs:

dr Dorota Adamek-Hyska – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych.

Cel kursu i korzyści dla uczestników:

Celem kursu jest zapewnienie wsparcia merytorycznego pracownikom działów finansowo - księgowych, którzy zamierzają poznać szczególne zasady rachunkowości i systemu sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Zagadnienia przedstawione na kursie pozwolą na opanowanie założeń i rozwiązań ewidencyjnych, a także sprawozdawczych rachunkowości typowych jednostek sektora finansów publicznych.

Ramowy program kursu:

Dzień 1. Podstawowe uwarunkowania (prawne, organizacyjne, techniczne) rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

 1. Zasady funkcjonowania jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 2. Sporządzanie i wykonanie i zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
  i samorządowych zakładów budżetowych.
 3. Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych dotyczące m.in.: gromadzenia dochodów, zwrotów nadpłat, dokonywania wydatków, zwrotów wydatków, kart płatniczych, obrotu gotówkowego, umarzania należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
 4. Uregulowania prawne rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 5. Polityka rachunkowości, w tym prawidłowa konstrukcja zakładowego planu kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 6. Klasyfikacja budżetowa – jako podstawa ewidencji szczegółowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Dzień 2. Szczególne zasady rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych  oraz samorządowych zakładów budżetowych

 1. Ewidencja dochodów (przypisanych i nieprzypisanych) oraz wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych.
 2. Ewidencja dochodów na rachunkach wydzielonych oświatowych jednostek budżetowych.
 3. Ewidencja należności krótko- i długoterminowych.
 4. Ewidencja przychodów i kosztów w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 5. Ewidencja dotacji w samorządowych zakładach budżetowych.
 6. Specyfika i zróżnicowanie systemu rachunkowość urzędów obsługujących jednostki samorządu terytorialnego.

Dzień 3. Podstawowe założenia i zakres systemu sprawozdań budżetowych

 1. Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
 2. Zakres podmiotowy sprawozdawczości budżetowej.
 3. Zakres przedmiotowy sprawozdawczości budżetowej - podstawowe rodzaje sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.
 4. Zasady sporządzania i obiegu sprawozdań budżetowych, w tym m.in.: RB-27, RB-27S, RB-28, RB-28S, Rb-N, RB-Z.

Dzień 4. Problemy wyceny i ewidencji środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych

 1. Środki trwałe – zakres, wycena, ewidencja i dokumentacja.
 2. Wartości niematerialne i prawne – zakres, wycena, ewidencja, dokumentacja.
 3. Środki trwałe w budowie – źródła finansowania, wycena, ewidencja, dokumentacja.

Dzień 5. Inwentaryzacja i sprawozdanie finansowe w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych

 1. Regulacje prawne i organizacja inwentaryzacji.
 2. Metody inwentaryzacji – zakres przedmiotowy i zaprezentowanie poprawnej procedury spisy z natury, potwierdzenia sald z kontrahentami oraz weryfikacji zapisów księgowych z posiadaną dokumentacją.
 3. Terminy inwentaryzacji.
 4. Rozliczenie inwentaryzacji i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.
 5. Obowiązki jednostek w zakresie sprawozdawczości finansowej – podstawy prawne.
 6. Cechy, forma, szczegółowość i odbiorcy sprawozdań finansowych.
 7. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych:
  1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  2. bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  3. rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  4. zestawienia zmian w funduszu jednostek,
  5. informacji dodatkowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

wykłady, autorskie materiały dydaktyczne oraz gorące i/lub zimne napoje; każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Pozostałe informacje:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy Oddziału do dnia rozpoczęcia kursu.
UWAGA!
Należność za udział w kursie prosimy wpłacać (na rachunek bankowy lub do kasy Oddziału) dopiero po otrzymaniu (pocztą e-mail) potwierdzenia rozpoczęcia kursu.

Zajęcia dydaktyczne kursu są realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego wymaganych na moment realizacji kursu regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi (opracowanymi i wdrożonymi w niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce).

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji zajęć dydaktycznych kursu ze stacjonarnej na online (z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość) bez uzyskania zgody uczestników kursu.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub przesunięcia jego terminu z przyczyn od siebie niezależnych.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123