Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12. i 14.07.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
600,- zł od osoby
540,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
Czas trwania szkolenia – 12 godz. dydaktycznych, 2 dni

Prowadzący szkolenie:

Marcin Otręba – doktorant w WSB we Wrocławiu; absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW oraz studiów podyplomowych na kierunku Podatki w WSB we Wrocławiu; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej; posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu; trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej; doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem od towarów i usług; od 2020 roku związany z Kancelarią Staniek & Partners; od 2010 roku związany z WSB we Wrocławiu, w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego; w ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla: US z ramienia CEZMF, WSB, Wektor Wiedzy, Oddziałów SKwP, PTE czy Akademii Kształcenia Kadr; autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR; od 2021 roku adiunkt na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu.

Program szkolenia:

Dzień I

 1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT:
  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  2. Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
  4. Kto ma obowiązek wystawienia faktury?
  5. Podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT
  6. Faktury zagraniczne a rejestr VAT - czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.)
 2. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe:
  1. Kiedy faktura?
  2. Kiedy nota obciążeniowa?
  3. Kiedy rachunek?
  4. Kiedy umowa?
  5. Kiedy dokument pro-forma?
  6. Faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
  7. Sprzedaż nieudokumentowana
 3. Faktury elektroniczne:
  1. Definicja faktury elektronicznej
  2. Czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?
  3. Dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami
  4. Najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych
  5. Obowiązek udostępniania organom podatkowym pliku JPK z fakturami
 4. Faktury uproszczone i faktury do paragonu:
  1. Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone.
  2. Planowane na 1 lipca 2021r. zmiany w wykazie faktur uproszczonych w JPK_V7M i JPK_V7K
  3. Czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? - Objaśnienia Ministerstwa Finansów
  4. Paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP
  5. Konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100% dodatkowego podatku VAT
  6. Korekta faktury uproszczonej
 5. Obowiązkowa treść faktury:
  1. Nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników
  2. Numer NIP. Kiedy faktura z “PL” i przedrostkiem zagranicznym?
  3. Prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze
  4. Stawka podatku VAT na fakturze.
  5. Wyrazy “odwrotne obciążenie” na fakturze - kiedy obowiązkowe?
  6. Wyrazy “mechanizm podzielonej płatności” na fakturze
  7. Symbol CN i PKWiU na fakturze po zmianach
  8. Stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych
  9. Czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?
  10. Czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?
 6. Faktura zaliczkowa:
  1. Prawidłowa treść faktury zaliczkowej.
  2. Kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?
  3. Faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać?
  4. Faktura końcowa “na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?
  5. Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
  6. Faktury zaliczkowe w eksporcie
  7. Faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP
 7. Faktury korygujące z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021 roku:
  1. Przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących.
  2. Treść faktury korygującej.
  3. Zbiorcza faktura korygująca.
  4. Termin wystawienia faktury korygującej
  5. Faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT
  6. Faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT
  7. Anulowanie faktury
  8. Czy można skorygować NIP na fakturze VAT?
  9. Faktury korygujące w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 października 2020
 8. Nota korygująca:
  1. Przesłanki wystawienia.
  2. Akceptacja noty korygującej.
  3. Forma noty korygującej

 Dzień II

 1. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur:
  1. Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
  2. Szczególne zasady wystawiania faktur VAT
  3. Konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie
  4. Możliwość wystawienia faktury VAT na 30 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki
 2. Refaktury:
  1. W jakich przypadkach stosuje się refaktury?
  2. Terminy wystawiania refaktur
  3. Refaktury a usługi kompleksowe – sposób na optymalizację
  4. Problem z refakturowaniem usług medialnych
 3. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur:
  1. Przesłanki odliczenia podatku VAT
  2. Wydłużenie terminu odliczenia VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021 roku
  3. Przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
  4. Czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić?
  5. Czy biała lista podatników VAT ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?
  6. Błędna stawka VAT a prawo do odliczenia
  7. Inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  8. Mechanizm podzielonej płatności a prawo do odliczenia podatku VAT
  9. Faktura niezgodna z rzeczywistością a prawo do odliczenia
  10. Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane
  11. Odliczanie VAT od usług noclegowych po zmianach 2021
  12. Usługi gastronomiczne i cateringowe a kwestia prawa do odliczenia podatku VAT
 4. Krajowy System e-Faktur (KSeF) - zmiany w fakturowaniu wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku:
  1. Co to jest KSeF i do czego ma służyć?
  2. E-Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF
  3. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
  4. Faktura ustrukturyzowana - czyli jaka?
  5. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej, wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej
  6. Zasady uwierzytelniania faktury ustrukturyzowanej
  7. 10 letni okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych
  8. Zachęty do korzystania z KSeF – zwrot podatku VAT w terminie 40 dni
  9. Faktury korygujące w KSeF
  10. Faktura uproszczona a KSeF
  11. Faktury do paragonu a KSeF
  12. Faktura zaliczkowa w KSeF
  13. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF
  14. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF
  15. Kto będzie miał dostęp do faktur w KSeF?
 5. Sankcje za błędy na fakturach:
  1. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W jakich przypadkach? Kto odpowiada?
  2. Czy osoba wystawiająca fakturę VAT podlega odpowiedzialności karnej skarbowej?
  3. Faktura wadliwa a nierzetelna
  4. Omówienie czynów zabronionych związanych z fakturowaniem
  5. Co należy zrobić by uniknąć odpowiedzialności?

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123