search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27. i 28.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
700,- zł od osoby
650,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 13 godz. dydaktycznych, 2 dni (dzień 1 - 7 godz. dydaktycznych i  dzień 2 - 6 godz. dydaktycznych)

Prowadzący szkolenie:

Aldona Wiejak-Głuszko - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem, absolwentka aplikacji sądowej; doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy (inspektoracie okręgowym) w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizy i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe), współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP; doświadczony wykładowca/trener na kursach i szkoleniach z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Program szkolenia:

Dzień 1:

I. Ogólne zagadnienia związane z pojęciem dokumentacji pracowniczej

II. Akta osobowe pracownika i dokumentacja zatrudnienia na poszczególnych etapach – od rekrutacji do rozwiązania umowy o pracę:

 1. Dane pozyskiwane od pracowników w procesie rekrutacji . Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, ogłoszenie rekrutacyjne.
 2. Zasady dyskryminacji w czasie rekrutacji.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 4. Zasady zadawania pytań podczas rekrutacji: warunki zatrudnienia, dane ujawniane za zgodą kandydata na pracownika, plany rodzicielskie, przynależność do związków i partii politycznych.
 5. Wykonywanie pracy podczas rekrutacji.
 6. Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy.
 7. Profilaktyczne badania lekarskie – skierowanie.
 8. Dokumenty dobrowolnie przedstawiane przez kandydata do pracy.
 9. Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu pracownika.
 10. Informacje o warunkach zatrudnienia.
 11. Zakres obowiązków.
 12. Potwierdzenie o zapoznaniu się przez pracownika z regulacjami prawa pracy.
 13. Przetwarzanie danych osobowych.
 14. Umowa o zakazie konkurencji.
 15. Szkolenia BHP.
 16. Umowa o odpowiedzialności materialnej.
 17. Założenie i prowadzenie akt osobowych pracownika.
 18. Zgłoszenie pracownika do Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 19. Ewidencja czasu pracy.

III. Zasady przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem:

 1. Zagadnienia dotyczące elementów dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – akta osobowe, ewidencja czasu pracy, pozostała dokumentacja pracownicza.
 2. Podział akt osobowych (na 5 części).
 3. Zasada układu chronologicznego i numeracji w każdej części.
 4. Wykaz akt osobowych – wymiana i korekta dokumentów.
 5. Zasady przyjmowania tylko kopii i odpisów dokumentów.
 6. Zasady poprawnego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych.
 7. Praktyczne rozumienie pojęcia „oddzielnego” prowadzenia dokumentacji.
 8. Zmiany w okresach przechowywania dokumentacji – akt osobowych, ewidencji, rozkładów czasu pracy, list obecności, wniosków urlopowych, itp.); Stanowisko PIP
 9. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sytuacjach szczególnych.
 10. Dowód w postępowaniu.
 11. Ponowne zatrudnienie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 12. Nowe obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy:
  1. wydawania kopii dokumentacji,
  2. niszczenie dokumentacji.
 13. Dokumentacja elektroniczna a różne rodzaje dokumentacji.
 14. Elektronizacja dokumentacji – zasady prowadzenia dokumentacji jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej, zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 15. Konsekwencje niedopełnienia obowiązku ciążącego na pracodawcy.
 16. Postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy.

IV. Część B akt osobowych – zasady i rodzaj gromadzenia dokumentacji:

 1. Uwzględnienie zmian w prowadzeniu akt osobowych – umowa o pracę i powiązane z nią dokumenty.
 2.  Zmiana umowy o pracę- wypowiedzenie zmieniające.
 3.  Podstawowa i rozszerzona informacja o zatrudnieniu.
 4. Dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich.
 5. Skierowania dotyczące badań pracowniczych.
 6. Szkolenia BHP – zaświadczenia.
 7. Dokumentacja związana z nagradzaniem pracowników, podnoszeniem kwalifikacji i ocenianiem.

V. Część C akt osobowych – ustanie zatrudnienia i dokumentacja z tym związana:

 1. Zagadnienia związane z ustaniem zatrudnienia i dokumentacja pracownicza z tym związana.
 2. Dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 3. Wnioski o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy.
 4. Obowiązek przechowywania kopii wydanego świadectwa pracy pracownikowi.
 5. Zajęcie wynagrodzenia za pracę – potwierdzenie dokonania czynności z tym związanych.
 6. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 7. Skierowanie na badania lekarskie pracownika w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działania substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

VI. Część D akt osobowych – kary porządkowe:

 1. Podział części D akt osobowych.
 2. Zasady postępowania przy gromadzeniu dokumentacji pracowniczej związanej ukaraniem pracownika.
 3. Zatarcie kary porządkowej.

VII. Część E akt osobowych – badanie trzeźwości pracowników – nowe zasady prowadzenia akt osobowych:

 1. Podział części E akt osobowych.
 2. Zasady gromadzenia dokumentów.
 3. Wzory dokumentów.

DZIEŃ 2

 1. Pozostała dokumentacja pracownicza- zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i sposoby gromadzenia dokumentów.
 2. Zasada prowadzenia dokumentacji indywidualnej:
  1. ewidencja czasu pracy,
  2. ubieganie i korzystanie z urlopu wypoczynkowego,
  3. karta wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy,
  4. rejestry ewidencji przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego.
 3. Dokumentacja zbiorowa: rejestr chorób zawodowych i wypadków podejrzenia o choroby zawodowe.
 4. Możliwość wyboru formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 5. Ewidencja czasu pracy – praca na dokumencie.
 6. Akta  osobowe – instrukcja prowadzenia.
 7. Dokumentacja pracownicza dla nowego pracownika – zbiór wzorów.
 8. Co dalej z aktami pracownika – czy akta pracownika idą za nim do kolejnego pracodawcy?
 9. Zagadnienia problemowe – gdzie umieszczamy dokumenty nie sklasyfikowane w treści rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 10.  Świadectwo pracy – zasady prawidłowego wypełniania i wydawania. Zmiany w świadectwie pracy od 23 maja 2023 r.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123