search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.03.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
300,- zł od osoby
270,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie każdego dnia szkolenia
Czas trwania szkolenia – 6 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Ewa Stopczyńska – biegły rewident, partner w kancelarii biegłych rewidentów, ma doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz biurze rachunkowym, współautorka podręczników do kursów rachunkowości, wykładowca/trener m. in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szkoleniach z księgowości i finansów oraz seminariach dla biegłych rewidentów.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm produkcyjnych, handlowych i usługowych z działów magazynowania, zaopatrzenia, handlowych i księgowość w tym specjalistów oraz kierowników i innych osób odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową i jej prawidłową ewidencję. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zasad gospodarki magazynowej oraz ewidencji stanu i zmian, wyceny i inwentaryzacji zapasów.

Program szkolenia:

 1. Podstawy organizacyjne gospodarki magazynowej:
  1. podstawowe definicje (cena zakupu, cena nabycia, koszty zakupu, magazyn, magazynier);
  2. instrukcja magazynowa, regulamin pracy w magazynie;
  3. dokumentacja obrotu magazynowego i jej zgodność pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;
  4. zasady przyjmowania i wydawania zapasów z magazynu;
  5. kontrola gospodarki magazynowej.
 2. Metody wyceny aktywów obrotowych zgodnie z przepisami bilansowymi:
  1. wycena przychodu i stanu zapasów magazynowych;
  2. wycena rozchodu.
 3. Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych:
  1. odpowiedzialność jednostkowa;
  2. wspólna odpowiedzialność materialna pracowników.
 4. Prawidłowe przejmowanie i przekazywanie magazynów.
 5. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji zapasów w magazynach:
  1. przygotowanie magazynów do inwentaryzacji;
  2. przebieg i terminy inwentaryzacji;
  3. rodzaje inwentaryzacji (roczna, zdawczo-odbiorcza, ciągła, kontrolna);
  4. niedobory i nadwyżki oraz ich rozliczenia.
 6. Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego Magazyn.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123