search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.06.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
300,- zł od osoby
270,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie każdego dnia szkolenia
Czas trwania szkolenia – 6 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Marcin Otręba – doktorant w WSB we Wrocławiu; absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW oraz studiów podyplomowych na kierunku Podatki w WSB we Wrocławiu; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej; posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu; trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej; doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem od towarów i usług; od 2020 roku związany z Kancelarią Staniek & Partners; od 2010 roku związany z WSB we Wrocławiu, w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego; w ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla: US z ramienia CEZMF, WSB, Wektor Wiedzy, Oddziałów SKwP, PTE czy Akademii Kształcenia Kadr; autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR; od 2021 roku adiunkt na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu.

Program szkolenia:

 

I. Wystawianie faktur korygujących – o czym warto wiedzieć:

 1. Przyczyny wystawienia faktur korygujących:
  1. następcze okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym
  2. pierwotne okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym
 2. Czy zawsze istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej:
  1. w jakich sytuacjach należy wystawić fakturę korygującą
  2. jaki jest termin wystawienia faktury korygującej
  3. czy można wystawić kilka faktur korygujących do jednej faktury pierwotnej?
  4. czy jest obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury uproszczonej lub faktury RR?
  5. obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury wystawionej do paragonu a korekta sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej?
  6. faktura korygująca a nota korygującą - jakich pomyłek na fakturze nie można korygować notą?
 3. Treść faktury korygującej po zmianie przepisów od 2022 roku:
  1. obowiązkowe elementy faktury korygującej po zmianach przepisów od 2022 roku
  2. faktury zbiorcze korygujące po zmianach przepisów od 2022 roku
  3. faktury korygujące do faktur ustrukturyzowanych
 4. Czy powinniśmy  wystawić faktury korygujące „do zera”?:
  1. wystawianie faktur korygujących „do zera” w interpretacjach organów podatkowych
  2. korygowanie strony transakcji lub innych pomyłek poprzez wystawienie faktur korygujących „do zera” - czy prawidłowe?
 5. Anulowanie faktury czy jest bezpieczne:
  1. aktualne stanowisko organów podatkowych
  2. technika anulowania faktury
  3. czy można wystawić fakturę korygującą do anulowanej faktury?
  4. czy można anulować fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej „do zera”?
 6. Faktury korygujące wystawione z powodu popełnionego błędu lub nowych okoliczności a moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego od 2021 roku:
  1. zwroty towarów, rabaty, zwroty zaliczek
  2. zmiana sposobu opodatkowania transakcji lub zmiana strony zobowiązanej do opodatkowania transakcji a korekta u nabywcy i sprzedawcy - np. zmiana ze sprzedaży opodatkowanej na sprzedaż zwolnioną lub zmiana z opodatkowania na zasadach ogólnych na odwrotne obciążenia itp.
  3. zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta u nabywcy i sprzedawcy
  4. błędny kurs walutowy zastosowany dla przeliczenia podatku VAT
  5. korekta sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem - konsekwencje u nabywcy i wystawcy
  6. błędy na fakturze (np. błędna data sprzedaży, błędna nazwa towaru lub usługi itp.) a odliczenie VAT i zaliczenie do kosztów u nabywcy
  7. odliczenie VAT i korekta w przypadku zawyżenia i zaniżenia kwoty podatku na fakturze pierwotnej (błędna stawka, błędna cena, błędny kurs walutowy itp.) - błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT i sposoby ich korekty
  8. błędna ilość lub zmiana ilości towaru lub usług na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
  9. błędna cena lub zmiana ceny towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
  10. inne błędy na fakturach a rozliczenie zakupu przez nabywcę i sprzedaży przez dostawce - pytania uczestników
 7. Jak  wygląda korygowanie w transakcjach zagranicznych z uwzględnieniem SLIM VAT 3:
  1. korekty transakcji WDT, eksportu towarów, eksportu usług
  2. korekta transakcji zagranicznych opodatkowanych stawką 0% w razie konieczności opodatkowania stawką krajową - czy wystawiać fakturę korygującą?
  3. korekty informacji VAT-UE w związku z korektami transakcji wewnątrzwspólnotowych
  4. korekty WNT, importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń od 2021 roku - przyczyna korekty a moment ujęcia w rozliczeniu VAT od 2021 roku
  5. korekta importu towarów
  6. kurs walutowy przy korektach pojedynczych i zbiorczych
 8. Dokumentowanie korekty przez sprzedawcę dla potrzeb rozliczenia VAT oraz moment dokonania korekty:
  1. kiedy wymagane jest posiadanie dokumentacji z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty
  2. w jakich sytuacjach można korygować podatek należny dokumentacji z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty
  3. faktura ustrukturyzowana a odmienny moment korekty podatku należnego

II. Niecodzienne zdarzenia korekty podatku VAT należnego i naliczonego:

 1. Korekta z tytułu ulgi na złe długi po orzeczeniu TSUE oraz zmianach przepisów od 2021 roku:
  1. korekta podatku należnego po stronie sprzedawcy po zmianach przepisów
  2. korekta podatku naliczonego po stronie nabywcy po zmianach przepisów
 2. Korekty samochodowe:
  1. zmiana przeznaczenia w trakcie użytkowania pojazdu
  2. sprzedaż podjazdu a korekta podatku naliczonego
 3. Zbycie, likwidacja, zmiana przeznaczenia towarów przed upływem okresu korekty:
  1. likwidacja, porzucenie, odsprzedaż inwestycji w obcym środku trwałym a korekta VAT
  2. zmiana przeznaczenia towarów handlowych a korekta VAT
  3. zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT - jednorazowa czy wieloletnia?

III. Ujęcie faktur korygujących oraz korekt VAT w JPK_V7:

 1. W którym okresie rozliczeniowym w JPK wykazywana jest korekta:
  1. korekty podatku VAT ujmowane na bieżąco
  2. korekty podatku VAT wymagające korekty JPK_V7
  3. korekta JPK_V7 a „czynny żal” – zmiana przepisów od 2022 r.
 2. Inne dokumenty, na podstawie których wykazywana jest korekta w JPK_V7:
  1. korekty wykazywane dokumentem WEW
  2. korekty wykazywane na podstawie dokumentów źródłowych

IV. Faktura korekta w Krajowym systemie e-Faktura:

 1. Elementy niezbędne na fakturze ustrukturyzowanej
 2. Błędy w danych teleadresowych jak sporządzić korektę w KSF
 3. Czy uzgodnienia z nabywcą wciąż będą obowiązywały przy fakturze ustrukturyzowanej
 4. Brak akceptacji nabywcy a wystawienie faktury korygującej

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123