search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
07.05.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie ONLINE
Tryb:
Dzienny
Opłata:
280,- zł od osoby
250,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 7 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

dr Marek Wierzbiński – certyfikowany księgowy, specjalista ds. rachunkowości i podatków, zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą, uczestniczy w procesie badania sprawozdań finansowych, prezes zarządu KR Bene, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Controllingu, analizy finansowej i wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doświadczony wykładowca/trener kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jako trener ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu księgowości i podatków w spółce komandytowej w kontekście nowych, rewolucyjnych zasad ich opodatkowania począwszy od 1 stycznia 2021 roku. Wprowadzone zmiany oznaczają dla wszystkich spółek komandytowych podwójne opodatkowanie zysku – podatkiem CIT na poziomie spółki oraz na poziomie wspólników podatkiem PIT lub CIT. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w przedmiotowej tematyce.

Ramowy program szkolenia:

 1. Istota spółki komandytowej
 2. Dotychczasowe zasady opodatkowania spółki komandytowej
 3. Rozliczenie z ZUS wspólników spółki komandytowej
 4. Księgi rachunkowe spółki komandytowej
 5. Zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowej – nadanie spółce statusu podatnika CIT
 6. Moment przyjęcia statusu podatnika CIT i obowiązki z nim związane
 7. Różnice w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podatnika CIT i spółki niebędącej podatnikiem CIT
 8. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021
 9. Rozliczenie podatku dochodowego spółki komandytowej
 10. Rozliczenie podatku od wypłat z zysku wspólników spółki komandytowej
 11. Różnice w ustalaniu podstawy opodatkowania spółki a wspólników
 12. Spółka komandytowa – alternatywne rozwiązania i ich wpływ na księgi rachunkowe i opodatkowanie spółki

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123