search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Wrzesień/Październik 2024 - NABÓR TRWA
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy (S i N co dwa tyg.)
Opłata:
1680,- zł od osoby
1600,- zł od osoby - dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Zapisz się

Cel kursu i korzyści dla uczestników:

Celem kształcenia (zarówno na I stopniu kursu, jak i na jego kontynuacji – II stopniu kursu) jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 227) pod numerami 242307 – specjalista ds. kadr i 242310 – specjalista ds. wynagrodzeń. Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe, wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami praktycznymi.

Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami kształtującymi praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów oraz o autorskie materiały wykładowców i o naukę własną uczestnika. Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym.

Program kursu:

I. Prawo pracy (30 godz. dydaktycznych)

 1. Źródła prawa pracy:
  1. Kodeks pracy i inne przepisy ustaw i aktów wykonawczych
  2. wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (regulaminy, układy zbiorowe)
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy (pracodawca, pracownik, zakład pracy)
 3. Podstawy nawiązania stosunku pracy:
  1. definicja, cechy charakterystyczne stosunku pracy
  2. zawarcie umowy pracę
 4. Rodzaje umów o pracę:
  1. umowa na okres próbny
  2. umowa na czas określony (w tym: na zastępstwo, na czas pełnienia kadencji, o charakterze
  3. dorywczym lub sezonowym)
  4. umowa na czas nieokreślony
  5. treść umowy o pracę
  6. informacja o warunkach zatrudniania pracownika
 5. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – charakterystyka, podobieństwa i różnice
 6. Podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy (pracodawcy, pracownika)
 7. Ustanie stosunku pracy:
  1. formy i terminy rozwiązania stosunku pracy
  2. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia
  3. wygaśnięcie stosunku pracy
  4. wypowiedzenie zmieniające a polecenie zmieniające
  5. ochrona pracowników odnośnie rozwiązania stosunku pracy (zakres, zastosowanie)
  6. przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
  7. konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie ustania stosunku pracy
 8. Świadectwo pracy:
  1. zasady wystawiania
  2. treść obligatoryjna
  3. treść fakultatywna
  4. termin, sprostowania i duplikaty
 9. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników:
  1. kary porządkowe
  2. tryb stosowania kar
  3. zatarcie kary porządkowej
 10. Dokumentacja pracownicza, w tym zakładanie i poprawne prowadzenie akt osobowych:
  1. udostępnianie i ochrona danych osobowych przy zatrudnianiu osób na podstawie umowy pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych
  2. zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych
 11. Urlopy związane z rodzicielstwem:
  1. urlopy macierzyńskie oraz urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
  2. urlop rodzicielski
  3. urlop ojcowski
  4. urlop wychowawczy
  5. zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem
  6. szczególne uprawnienia pracownic w ciąży
 12. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy:
  1. urlop wypoczynkowy
  2. urlop bezpłatny
  3. urlop opiekuńczy
  4. urlopy okolicznościowe
  5. zwolnienia od pracy (płatne i niepłatne)
  6. urlop szkoleniowy
 13. Szczególna ochrona pracowników - w zakresie wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę w okresie ochronnym
 14. Umowy o zakazie konkurencji:
  1. w czasie trwania stosunku pracy
  2. po ustaniu stosunku pracy
 15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
 16. Omówienie aktualnego orzecznictwa w zakresie prawa pracy

II. Wynagrodzenia (28 godz. dydaktycznych)

 1. Wprowadzenie i ogólne zasady naliczania płac:
  1. akty prawne obowiązujące w zakresie organizacji płacy i pracy
  2. podstawowe pojęcia dotyczące wynagrodzeń
  3. fakultatywne i obligatoryjne składniki wynagrodzenia
  4. minimalne wynagrodzenie, wyrównanie do płacy minimalnej
  5. wpływ minimalnego wynagrodzenia na składniki wynagrodzenia i potrącenia
 2. Dokumentacja płacowa
 3. Świadczenia ze stosunku pracy:
  1. wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
  2. zasady naliczania wynagrodzenia za urlop, chorobowe i inne nieobecności
 4. Naliczanie list płac dla pracowników:
  1. potrącenia z wynagrodzeń (zajęcia komornicze, alimentacyjne, dobrowolne)
  2. naliczanie składek i zaliczek na podatek na liście płac
  3. wyliczanie wynagrodzeń – ćwiczenia
 5. Umowy cywilnoprawne:
  1. umowa zlecenie, umowa o dzieło
  2. dokumentacja w zakresie umów cywilnoprawnych
  3. zbieg tytułów do ubezpieczeń
  4. naliczanie umów cywilnoprawnych – ćwiczenia
  5. potrącenia z umów cywilnoprawnych
  6. koszty podróży zleceniobiorcy

III. Ubezpieczenia społeczne (20 godz. dydaktycznych)

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, w tym dobrowolne podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
 2. Ubezpieczenie wypadkowe:
  1. zasady obliczania podstawy wypadkowej
  2. zasady sporządzania IWA
 3. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
  1. wynagrodzenie chorobowe
  2. zasiłek chorobowy
  3. zasiłek opiekuńczy
  4. urlop ojcowski
 4. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek:
  1. dokumentowanie prawa do zasiłku
  2. okres wyczekiwania
  3. zasiłki chorobowe – naliczanie podstawy – ćwiczenia
 5. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i pracowników:
  1. dokumenty dla pracujących emerytów
  2. wnioski emerytalne
  3. dokumentacja zasiłkowa
 6. Zapoznanie się z programem PŁATNIK – ćwiczenia:
  1. zgłoszenie Płatnika składek, rejestr ubezpieczonych
  2. tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  3. korekty dokumentów

Zaliczenie końcowe (2 godz. dydaktyczne)

Organizacja kursu:

Kurs jest organizowany w trybie:

 • Weekendowy – zajęcia co drugi weekend (Sobota i Niedziela), po 8 godz. dydaktycznych dziennie w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)
 • Popołudniowy (2 dni w tygodniu) – zajęcia 2 razy w tygodniu (pn-pt), godz. 16.00-19.15 (w tym 1 przerwa)

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany danego dnia/weekendu realizacji kursu na inny wolny dzień/weekend i/lub zmiany godziny rozpoczęcia zajęć dydaktycznych kursu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń – I stopień – Podstawy może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po ukończeniu II stopnia kursu – Dla zaawansowanych – uczestnik kursu, który zaliczy egzamin kwalifikacyjny otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu specjalista ds. kadr oraz specjalista ds. wynagrodzeń (kody według klasyfikacji zawodu 242307 i 242310 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227)).

Kurs odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting.
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
Zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym – uczestnicy oprócz wykładowcy widzą wyświetlaną przez niego prezentację i inne materiały dydaktyczne, mogą zadawać pytania, w tym szczególnie poprzez dostępny na platformie czat.

08.30-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia danego dnia kursu zostanie przełączona na „pokój webinarowy”) 09:00 – rozpoczęcie danego dnia kursu

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

 • wykłady online (webinarowe)
 • autorskie materiały wykładowców w wersji elektronicznej (pdf) – przesłane uczestnikom pocztą e-mail

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji z kursu:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł kursu.
UWAGA! Należność za udział w kursie prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji kursu.

Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na kursie nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123