search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.10.2023 - LISTA REZERWOWA - KONTAKT TEL., E-MAIL
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie ODZBR 2023
Tryb:
Dzienny
Opłata:
310,- zł od osoby
295,- zł od osoby - cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej jednostki

Prowadzący szkolenie:

Dr Teresa Cebrowska – biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, doświadczony wykładowca i trener, wieloletni nauczyciel akademicki, autor blisko 100 artykułów i opracowań z zakresu polityki bilansowej, rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej, w tym współautor 7 wydań „Komentarza do ustawy o rachunkowości” (opracowanie pod red. T.Kiziukiewicz), twórca autorskich programów szkoleniowych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości, członek Komisji Egzaminacyjnej powoływanej przez Ministra Finansów do prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP w kadencjach 2011-2022, członek rad nadzorczych, doradca z zakresu rachunkowości, jako wykładowca/trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia):

 1. Przekazanie wiedzy z zakresu regulacji prawnych i zawodowych odnoszących się do tematyki szkolenia (ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych, prawa upadłościowego oraz KSB 260 (Z), KSB 315 (Z), KSB 570 (Z), KSB 580).
 2. Przekazanie wiedzy z zakresu karnej, cywilnej i zawodowej (dyscyplinarnej) odpowiedzialności biegłego rewidenta za brak wystarczającego udokumentowania procesu badania kontynuacji działalności.
 3. Umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności w zakresie:
  1. oceny ryzyka związanego z kontynuacją działalności (zasadności przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego),
  2. formułowania sprawozdania biegłego rewidenta z badania (w tym brzmienia zmodyfikowanych opinii i ich uzasadnień, informacji objaśniających, odstąpienia od wydania opinii),
  3. wypełniania obowiązków informacyjnych wobec kierownictwa badanej jednostki, osób sprawujących nadzór oraz organów regulacyjnych w przypadku kwestii spornych co do kontynuacji działalności,
  4. udokumentowania procesu badania (procedury wynikające z KSB 315(Z) i 570 (Z)),
  5. metodologii ostrzegania przed upadłością (modele ostrzegania przed upadłością).

Ramowy program szkolenia:

 1. Znaczenie oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności w procesie badania sprawozdania finansowego.
 2. Regulacje dotyczące kontynuacji działalności zwarte w przepisach prawa, tj. ustawie o rachunkowości, prawie upadłościowy, kodeksie spółek handlowych.
 3. Pojęcie i znaczenie oceny zdolności do kontynuacji działalności.
 4. Pojęcie niewypłacalności i jej objawy.
 5. Identyfikacja i klasyfikacja symptomów zagrożenia kontynuacji działalności jednostki (finansowych, operacyjnych i innych).
 6. Metody i modele oceny możliwości kontynuowania działalności (przykładowe metody i modele).
 7. Regulacje wynikające ze standardów badania (KSB 315 (Z), KSB 570 (Z)).
 8. Obowiązki informacyjne wobec kierownictwa badanej jednostki, osób sprawujących nadzór oraz organów regulacyjnych (z uwzględnieniem przepisów szczególnych).
 9. Przykłady narzędzi rewizyjnych stosowanych do oceny prawidłowości przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Szkolenie wykładowo-warsztatowe (zakończone testowym sprawdzianem wiedzy)

Materiały szkoleniowe:

Publikacja CE PIBR nt. Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym, Małgorzata Ślebzak, Warszawa, publikacja dostępna w formacie PDF.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

 • wykład online (8 godz. dydaktycznych – 9.00-15.45),
 • materiały szkoleniowe rekomendowane/zatwierdzone przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia – przesłane uczestnikowi pocztą e-mail po odbytym szkoleniu – zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje dotyczące formy zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe poprzez wypełnienie:

 • formularza zgłoszenia uczestnictwa w danym szkoleniu na niniejszej stronie internetowej – przejście do formularza poprzez przycisk ZAPISZ SIĘ przy każdym szkoleniu

lub

 • karty zgłoszenia uczestnictwa w danym szkoleniu lub też kilku szkoleniach – formularz został załączony jako plik do pobrania na samym dole strony/tekstu – i przesłanie go pocztą e-mail na adres: biuro@katowice.skwp.pl lub ewentualnie pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach, ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice.

Ilość miejsc w grupach szkoleniowych jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje dotyczące płatności za szkolenie:

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123

W tytule przelewu prosimy podać – imię i nazwisko oraz numer modułu i datę szkolenia.

UWAGA: Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Faktura za szkolenie zostanie wysyłana uczestnikom pocztą e-mail po odbytym szkoleniu na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Wymagania sprzętowe i pozostałe informacje dot. platformy webinarowej:

Wymagania techniczne (sprzętowe) do uzyskania płynnej transmisji podczas szkolenia:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
 • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej),
 • system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS,
 • korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Yandex lub Opera,
 • dostęp do łącza internetowego o minimalnej przepustowości 5 Mbps (ruch przychodzący) i 2,5 Mbps (ruch wychodzący),
 • mikrofon i głośniki lub zestaw słuchawkowy,
 • jeśli uczestnik chce udostępnić swój wizerunek – kamera internetowa (bardziej zaawansowane zewnętrzne kamery mogą wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania),
 • dostęp do poczty elektronicznej.

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting – opartej o przeglądarkę internetową – uczestnik nie musi niczego instalować ani konfigurować. Zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym – uczestnicy oprócz wykładowcy widzą wyświetlaną przez niego prezentację i inne materiały dydaktyczne oraz mogą zadawać pytania – poprzez dostępny na platformie czat i/lub werbalnie po włączeniu głosu.

Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
UWAGA: Prosimy podać swoje pełne imię i nazwisko ze względu na konieczność sprawdzenia przez Organizatora listy obecności uczestników na szkoleniu.

 • 08:45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
 • 09:00 – rozpoczęcie szkolenia

Pozostałe informacje:

Dodatkowych informacji dotyczących szkolenia udzielają:

 • Urszula Gibas (PN-PT, godz. 9.00-15.00) – tel: 506573863, e-mail: biuro@katowice.skwp.pl
 • Dział Szkolenia – tel: 322538914, 322538736

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną przekazane uczestnikom pocztą e-mail po skompletowaniu grupy – przed szkoleniem.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany: platformy/programu do prowadzenia szkolenia online, wykładowcy, formy szkolenia, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Wysyłając formularz zgłoszeniowy kandydat:

 • akceptuje „Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” (dostępne na stronie internetowej w zakładce Oferta szkoleniowa),
 • akceptuje ewentualne zmiany zastrzeżone w ofercie przez Organizatora szkolenia,
 • akceptuje wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, a także not korygujących,
 • zobowiązuje się do pokrycia należności tytułem uczestnictwa w szkoleniu w terminach i kwotach ustalonych przez Organizatora szkolenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123