Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19. i 20.05.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Dzienny
Opłata:
540,- zł od osoby
510,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 18 godz. dydaktycznych, 3 dni

 • 09.02.2022 (ŚR), 09:00
 • 16.02.2022 (ŚR), 09:00
 • 23.02.2022 (ŚR), 09:00

Prowadzący szkolenie:

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami podlegania ubezpieczeniom wszystkich ryzyk (pracownik, pracodawca) i zapoznanie z programem ZUS Płatnik W module zostaną omówione zagadnienia dotyczące programu Płatnik 10.02.002. zarówno pod kątem teoretyczny, jak i praktycznym. Na pierwszych zajęciach uczestnicy zgłębią wiedzę, która niezbędna jest do korzystania w pełni z możliwości programu. Zmiany w wersji 10.02.002 wprowadzają m.in. wzory nowych deklaracji oraz rozszerzają zakres przekazywanych do ZUS informacji. Wersja płatnika dostosowana jest także do zmian w prowadzeniu akt osobowych. Ważnym atutem szkolenia jest prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce kadrowo-płacowej.

Szkolenie w całości odbywa się ONLINE z wykorzystaniem komputerów. Każdy z uczestników pracuje na swoim komputerze i ma udostępniony pulpit szkolącego, przez co uczestnicy nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Szkolący wykonuje te same czynności co uczestnik szkolenia. Wskazaniem do zadań praktycznych jest posiadanie drugiego monitora co ułatwi wykonywanie ćwiczeń.

Program szkolenia:

I. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym:

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym: 
  1.  ubezpieczenie obowiązkowe
  2.  ubezpieczenie dobrowolne
  3.  podstawa wymiaru składek
  4.  ograniczenie podstawy składek
 2.  Wysokość i zasady finansowania składek:
  1. pracownik
  2. pracodawca
 3. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu:
  1. ubezpieczenie obowiązkowe
  2. ubezpieczenie dobrowolne
  3. ubezpieczenie członków rodziny
 4. Zasady podlegania ubezpieczeniom z umów cywilnoprawnych:
  1. zbiegi tytułów do ubezpieczeń
 5. Zasady ustalania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych:
  1. podstawa wymiaru składek
  2. zwolnienia z opłacania składek
  3. naliczanie składek na FEP
 6. Zasady naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe:
  1. czynniki mające wpływ na wysokość składki wypadkowej
  2. ustalanie liczby ubezpieczonych (ćwiczenia)

II. Obsługa programu ZUS PŁATNIK 10.02.002:

 1. Zapoznanie ze wzorami dokumentów przekazywanych do ZUS i z zasadami ich wypełnienia
 2. Obsługa programu Płatnik:
  1. Podstawy zasad pracy w programie, omówienie menu głównego
  2. Tworzenie kartotek płatnika i ubezpieczonego
  3. Tworzenie dokumentów pierwszorazowych:
   • Zgłoszeniowych
   • Rozliczeniowych
   • Innych
  4. Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych
  5. Dokumenty zmiany i korekty
  6. Pobieranie danych z ZUS – omówienie:
   • Komponenty i słowniki
   • Statusy przetworzenia
   • Kartoteki płatnika i ubezpieczonych
  7. Przekazywanie dokumentów do ZUS (bez faktycznego wysłania, omówienie):
   • Wysyłka papierowa (do 5 osób) /elektroniczna (powyżej)
   • Wyjaśnienie pojęć certyfikatów/podpisów
 3. Szczegóły procesu dokonywania korekt informacji przezywanych do ZUS – ćwiczenia w zakresie tworzenia dokumentów korygujących/zmiany:
  1. Zgłoszeniowych płatnika
  2. Zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków rodzin: ZUA i ZZA, ZWUA, ZCNA
  3. Tworzenie  dokumentów KOA, ustalenie liczby ubezpieczonych do DRA i IWA
  4. Omówienie rodzajów zawiadomień o błędach z ZUS (WDR)
  5. Omówienie załączników do zawiadomień:
   • Lista ubezpieczonych dla których brak jest raportów imiennych
   • Wypisy z raportów imiennych, wykaz raportów imiennych
   • Wypis z deklaracji wraz z WDR, rozbieżności pomiędzy DRA i WDR
   • Wykaz deklaracji powtórzeniowych
  6. Korekty dokumentów rozliczeniowych: DRA,RCA,RSA,RZA
  7. Inne (IWA, ZSWA)
  8. Wykorzystanie danych otrzymywanych z ZUS do wykonywania korekt
 4. Ćwiczenia praktyczne

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123