Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.11.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie ONLINE
Tryb:
Dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
215,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Marcin Otręba – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW oraz studiów podyplomowych na kierunku Podatki w WSB we Wrocławiu; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej; posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu; trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej; doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem od towarów i usług; od 2020 roku związany z Kancelarią Staniek & Partners; od 2010 roku związany z WSB we Wrocławiu, w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego; w ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla: US z ramienia CEZMF, WSB, Wektor Wiedzy, Oddziałów SKwP, PTE czy Akademii Kształcenia Kadr; autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podatku VAT – zmian w 2020 roku oraz planowanych na 2021 rok, w tym istotnych zmian od lipca i października (m. in.: nowa matryca stawkowa, wiążąca informacja stawkowa /WIS/, biała lista, zmiany warunków stosowania stawki 0% przy WDT, istotne zmiany w rozliczaniu importu towarów, nowy JPK_VAT, slim VAT, fakturowanie). Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa, wyjaśnień i wytycznych Ministerstwa Finansów, oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w szczególności w tematyce podatku VAT.

Program szkolenia:

 1. Zmiana stawek VAT od lipca 2020 – matryca stawkowa:
  1. rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
  2. charakterystyka nomenklatury scalonej
  3. nowe zasady ustalania stawek VAT
  4. towary, co do których podatek VAT zostanie obniżony
  5. towary, co do których podatek VAT zostanie podwyższony
  6. jak postępować w okresie przejściowym:
   • jaką stawką opodatkować zaliczki pobrane przed 1 październikiem
   • faktura  czy dostawa towarów – co przesądza o wysokości stawki?
   • zaliczki częściowe przed 1 październikiem i dostawa po pierwszym kwietnia – jakie stawki VAT?
 1. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
  1. dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
  2. elementy WIS
  3. kto będzie mógł wystąpić o WIS?
  4. postępowanie w sprawie wydania WIS
  5. zaskarżalność decyzji o WIS
 2. Zmiany w przepisach o tzw. białej liście które obowiązują od lipca 2020:
  1. split payment wyłączył sankcje w KUP
  2. możliwość złożenia zawiadomienia ZAW-NR do własnego urzędu skarbowego
  3. sankcje w zakresie  płatności, które trafią na rachunki gospodarki własnej lub cesyjne
  4. czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę
 3. Zmiany warunków stosowania stawki 0% przy WDT od lipca 2020:
  1. istotne warunki opodatkowania WDT stawką 0% w 2020 roku
  2. dokonanie WDT a posiadanie numeru VAT UE nabywcy
  3. problemy interpretacyjne dotyczące składania informacji podsumowujących VAT-prawidłowa treść
  4. możliwość wyjaśniania przyczyn niezłożenia informacji podsumowującej VAT-UE lub nieprawidłowości w niej zawartych
  5. dokumentowanie WDT w świetle rozporządzenia UE nr 282/2011
  6. relacja przepisów rozporządzenia UE nr 282/2011 dotyczącego dokumentowania WDT a regulacji wynikających z art. 42 ustawy o VAT; jakie przepisy stosować?
 4. Rewolucja w rozliczaniu importu towarów od lipca 2020:
  1. podmioty uprawnione do rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji
  2. warunki rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji
  3. likwidacja niektórych obowiązków
  4. likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji dla podatników rozliczających import na nowych zasadach
 5. Nowa struktura JPK VAT od października 2020 w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów:
  1. jedna struktura – dwa dokumenty podatkowe
  2. jakie inne wcześniej dotychczas składane formularze zawiera nowa struktura?
  3. czy możliwa jest korekta jedynie części deklaracyjnej lub jedynie części ewidencyjnej?
  4. w jakiej wersji struktury będą korygowane deklaracje oraz ewidencje za okresy sprzed października 2020 roku?
  5. nowy sposób prezentacji NIP nabywcy
  6. oznaczenia grup towarowo-usługowych
  7. nowe zasady wykazywania raportów fiskalnych oraz faktur do paragonów
  8. specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych
  9. obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności
  10. wykazywanie zastosowania szczególnych procedur podatkowych dla poszczególnych dokumentów sprzedaży
  11. oznaczenie niektórych rodzajów nabyć
  12. specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych
  13. obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności
  14. obowiązek oznaczania transakcji importu towarów
 6. Przykłady praktyczne praz zasady prowadzenia ewidencji VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów:
  1. korekta inicjowana przez organ podatkowy
  2. zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K)
  3. jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?
  4. jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?
  5. czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?
  6. konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7
 7. Slim VAT – uproszczenia rozliczeń od stycznia 2021:
  1. rezygnację z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej „in minus”
  2. uregulowanie sposobu  rozliczenia faktur korygujących „in plus”
  3. możliwość stosowania do celów VAT kursów walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym
  4. szereg innych zmian
 8. Fakturowanie w 2020 roku:
  1. faktury do paragonów – szczególna ostrożność
  2. faktury dla osób prywatnych a faktury dla firm
  3. kiedy należy obowiązkowo  wystawiać faktury bez wniosku nabywcy (aby nie narazić się na kary)
  4. co to faktura uproszczona?
  5. kiedy można pominąć na fakturze elementy obowiązkowe
  6. kiedy wolno wystawić duplikat
  7. co jest zakazane dla  noty korygującej
  8. co organy podatkowe uważają za potwierdzenie odbioru faktury korygującej
 9. Najnowsze orzecznictwo i wytyczne Ministerstwa Finansów

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123