search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
18.06.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
215,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.30-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia

Prowadzący szkolenie:

Lech Janicki – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jako trener ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Ogólnoświatowa pandemia COVID-19 w sposób istotny wpłynęła na kwestie odbywania podróży służbowych, które w niektórych branżach prawie całkowicie ustały, w innych zaś wymusiły na pracodawcach stosowne zabezpieczenie pracowników. Nie wszystkie sprawy można załatwić online, wobec czego kwestia odbywania podróży służbowych w 2020 i 2021 roku będzie stwarzać szereg zupełnie nowych wyzwań, istotnych również z punktu widzenia ustaw podatkowych.
Jednocześnie rok 2019 przyniósł rewolucyjne zmiany w odniesieniu do rozliczania w kosztach firmy samochodów osobowych. Z uwagi na fakt, że koszty związane z ich używaniem są bardzo często związane z odbywaniem podróży służbowych, zmianie uległo rozliczanie tych wydatków, zaś na podatniku ciążą obowiązki dotyczące prawidłowego limitowania w kosztach np. wydatków na wynajem aut i kosztów ich używania w podróżach. Od 2019 roku odrębne zasady stosujemy w sytuacji odbywania podróży własnym samochodem pracownika; inaczej należy postąpić w sytuacji wynajmu auta oraz wykorzystywania samochodu firmowego.
W ramach szkolenia zostaną także omówione szczegółowo zagadnienia związane z rozliczaniem podróży służbowych w zakresie m.in. koniczności pomniejszania diet w podróżach krajowych, zasad ustalania diet w przypadku podróży do wielu państw docelowych oraz budzących spore wątpliwości interpretacyjne kwestii przyznawania pracownikom świadczeń z tytułu podróży służbowych w wysokości większej od diet i limitów określonych przepisami prawa.
Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie także problematyka związana z „podatkiem u źródła”, którego płatnikiem mogą zostać firmy w przypadku, gdy ich pracownicy nabędą za granicą usługi określone w art. 21 ustawy o CIT (m.in. usługi doradcze, usługi prawne, wynajęcie samochodu, zakup biletu lotniczego itp.) Ponadto omówiona zostanie praktyka stosowania przepisów o podróżach służbowych po rewolucyjnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń nieodpłatnych z 2014 r.

Program szkolenia:

 1. Pandemia Covid-19 i jej wpływ na sposób odbywania podróży służbowych oraz wydatki związane z zabezpieczeniem pracownika
 2. Rewolucja samochodowa w CIT i PIT i jej wpływ na rozliczanie podróży służbowych w 2019/2020 r.:
  1. Objaśnienia Ministra Finansów z 9 kwietnia 2020 r.
  2. 100, 75 lub 20 % kosztów eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów – problemy praktyczne
  3. „Limit proporcyjny 150 tys. zł” przy wynajmie samochodów w delegacji
  4. Podróż służbowa odbywana samochodem pracownika – skutki w CIT i PIT
  5. Wynajem samochodu w polskiej wypożyczalni – skutki podatkowe
  6. Wynajem samochodu w podróży zagranicznej – skutki podatkowe, w tym rozliczenie podatku u źródła (WHT) do 7 dnia następnego miesiąca. Spółka jako płatnik „podatku u źródła” od usług nabywanych za granicą podczas podróży służbowych (obowiązki informacyjne m.in. IFT-2R, CIT-10Z oraz optymalizacja kosztów związanych z nabywaniem powyższych usług
  7. Podróże przedsiębiorcy w 2019/2020 r. – koszty używania samochodu w praktyce.
  8. Wydatki związane z przejazdem autostradami, drogami płatnymi oraz parkingiem
 3. Płatności kartą w podróży służbowej a „split payment”
 4. Czy w 2020 r. ma jakiekolwiek znaczenie dla rozliczeń podatkowych okoliczność , że pracownik jest w podróży służbowej, jest oddelegowany bądź nie jest ani w podróży służbowej ani nie jest oddelegowany lecz odbywa podróż w interesie swojego pracodawcy?
 5. Rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników i jego stosowanie w latach 2015 - 2019 r. przez sądy i organy podatkowe w kontekście podróży służbowych
 6. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku; wątpliwości, zagadnienia praktyczne i ich wpływ na rozliczanie podróży służbowych
 7. Nieudokumentowane wydatki a zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej (m. in. zagadnienie wręczania napiwków podczas zagranicznych podróży służbowych)
 8. Tzw. „pobyt prywatny” pracownika w trakcie podróży służbowej i jego skutki
 9. Inne wydatki dodatkowe niezbędne do realizacji zadania służbowego (studium przypadków)
 10. Zasady określania diet w przypadku podróży zagranicznej do kilku państw docelowych
 11. Wyżywienie w ramach usługi hotelowej
 12. Ograniczania wartości noclegu w podróży krajowej i zagranicznej
 13. Przedstawiciele handlowi – zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży w świetle wyroku TK i najnowszego korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych
 14. Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych
 15. Określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa
 16. Zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków
 17. Wydatki reprezentacyjne i reklamowe poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.)
 18. Sfinansowanie ubezpieczeń, wiz bądź szczepień pracowników wyjeżdżających poza granice RP – skutki podatkowe na gruncie ustaw o PDOP i PDOF
 19. „Delegacje” pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych
 20. Podróż służbowa a podnoszenie kwalifikacji zawodowych (kwestia skierowania bądź umowy o podnoszenie kwalifikacji)
 21. Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy – zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 22. Zaliczki na podróże służbowe w różnych walutach, rozliczenie zaliczek przez pracowników
 23. Rola wewnętrznego regulaminu rozliczania podróży służbowych i jego dostosowanie do potrzeb Spółki

Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie w trakcie trwania szkolenia.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail przed szkoleniem.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123