search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.05., 03.06., 06.06., 10.06., 13.06., 17.06., 20.06., 24.06.2024 - NABÓR TRWA
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
Popołudniowy
Opłata:
1550,- zł od osoby
1470,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams lub na platformie ClickMeeting
Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do rejestracji i logowania zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
16:30 – rozpoczęcie każdego dnia kursu
Czas trwania kursu – 40 godz. dydaktyczne, 8 dni

Prowadzący kurs:

Leszek Lewandowicz – doradca podatkowy, wykładowca kursów i szkoleń, w tym w szczególności organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w zakresie prawa podatkowego (CIT, PIT, VAT, podatki kosztowe, podatek od nieruchomości, postępowanie podatkowe, ordynacja podatkowa), Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Cel kursu i korzyści dla uczestników:

Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi (bez względu na poziom zaawansowania)zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem prawidłowego i samodzielnego rozliczania transakcji w firmie.
Zajęcia prowadzone są głównie metodą warsztatową (ćwiczenia, testy i zadania), budująca umiejętności szybkiej analizy problemu i skutecznego rozwiązywania trudnych kwestii, jakie pojawiają się w podatku VAT. Kurs daje uczestnikom cenne umiejętności podnoszące wartość zawodową na rynku pracy i jest adresowany w głównej mierze do osób z działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu, wdrażanych w zagadnienia rozliczeń podatku VAT.

Program kursu:

1. Charakterystyka podatku VAT – przepisy polskie a przepisy wspólnotowe:

 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT,
 2. Zakres przedmiotowy opodatkowania - dostawa towarów, świadczenie usług oraz inne czynności, w tym nieodpłatne,
 3. Zakres przedmiotowy opodatkowania – transakcje międzynarodowe: eksport, import, WDT, WNT,
 4. Czynności wyłączone z opodatkowania,
 5. Podatnicy VAT – jak rozumieć pojęcie podatnika.

2. Rozliczanie VAT należnego i naliczonego:

 1. Mechanizm odwrotnego obciążenia,
 2. Obowiązek podatkowy, czyli kiedy wykazać czynność dla celów VAT,
 3. Miejsce świadczenia – sposób i kraj opodatkowania niektórych transakcji międzynarodowych,
 4. Podstawa opodatkowania – od jakiej kwoty liczymy podatek wg właściwej stawki, korekty sprzedaży,
 5. Stawki podatku (podstawowa i obniżone, nowa matryca stawek, wiążące informacje stawkowe), zwolnienia przedmiotowe,
 6. Mechanizm podzielonej płatności,
 7. Podatek naliczony – zasady odliczania,
 8. Ograniczenia w odliczaniu VAT, w tym zasady rozliczania samochodów osobowych,
 9. Ulga na złe długi w podatku VAT,
 10. Biała lista oraz zasady dokonywania niektórych płatności na rachunek z wykazu,
 11. Zapłata VAT, zwrot na rachunek bankowy, kwota do przeniesienia,
 12. Odliczenie częściowe, korekty podatku naliczonego (roczna, jednorazowe),
 13. Wybrane procedury szczególne: zwolnienie podmiotowe, marża.

3. Obowiązki formalne:

 1. Rejestracja w urzędzie skarbowym (Kraj/UE),
 2. Dokumentowanie sprzedaży: sprzedaż detaliczna i kasy rejestrujące, faktury (korekty, duplikaty, pro forma, noty korygujące, faktury do paragonów, faktury uproszczone),
 3. Deklaracje VAT, informacja podsumowująca,
 4. Prowadzenie oraz składanie  ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, pliki JPK,
 5. Planowane obowiązkowe faktury ustrukturyzowane (KSeF).

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023, poz. 2175) - wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji z kursu:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł kursu.
UWAGA! Należność za udział w kursie prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na zajęciach kursu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123