Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.07.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy (S i N co tydzień)
Opłata:
2290,- zł od osoby
2190,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Cel kursu:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 227) pod numerami 242307 – specjalista ds. kadr i 242310 – specjalista ds. wynagrodzeń. Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe, wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami praktycznymi.

Program kursu:

I. Prawo pracy (34 godz. dydaktycznych)

 1. Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy:
  1. Kodeks Pracy
  2. Układy zbiorowy pracy
  3. Regulamin pracy i wynagrodzeń
  4. Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji i w okresie zatrudnienia
 2. Umowa o pracę:
  1. Pojęcie pracodawcy i pracownika
  2. Istota stosunku pracy
  3. Zasady prowadzenia rekrutacji na poszczególne stanowiska pracy
  4. Procedury prawne i organizacyjne w procesie zatrudniania pracownika
  5. Rodzaje umów o pracę i zasady ich zawierania
  6. Obowiązkowe i fakultatywne elementy umowy o pracę
 3. Zasady dokonywania zmian warunków umowy o pracę w trakcie trwania zatrudnienia
 4. Ustanie zatrudnienia i jego dokumentowanie:
  1. Rozwiązywanie umów o pracę
  2. Wygaśnięcia umów o pracę
  3. Zasady sporządzania świadectwa pracy
 5. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej – teczka akt osobowych:
  1. Część A – dokumentacja związana z ubieganiem się o zatrudnienie
  2. Cześć B – dokumentacja związana z przebiegiem zatrudnienia
  3. Część C – dokumentacja związana z zakończeniem zatrudnienia
  4. Część D – dokumentacja związana z zawiadomieniami o ukaraniu
 6. Czas pracy:
  1. Systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy
  2. Normy czasu pracy
  3. Ewidencja czasu pracy i okresów nieobecności
  4. Czas pracy w niedziele, święta oraz dodatkowe dni wolne od pracy
  5. Rozliczanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych oraz nocnych
 7. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy:
  1. Urlop wypoczynkowy
  2. Urlop bezpłatny
  3. Inne zwolnienia od pracy
 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem:
  1. Urlopy związane z rodzicielstwem
  2. Pozostałe uprawnienia rodzicielskie
 9. Obowiązki pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz uprawnienia pracowników
 10. Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy:
  1. Odpowiedzialność porządkowa
  2. Odpowiedzialność materialna
  3. Odpowiedzialność z tytułu umów o zakazie konkurencji
 11. Pozostałe wzajemne obowiązki pracodawcy i pracownika
 12. Podstawy prawne i zasady nawiązywania umów cywilnoprawnych:
  1. Kodeks cywilny
  2. Charakterystyka umów cywilnoprawnych: zlecenia, o dzieło, agencyjnej, kontraktu menadżerskiego
  3. Podobieństwa i różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi

II. Wynagrodzenia i ich ewidencja (48 godz. dydaktycznych)

 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy (osobowe):
  1. Pojęcie wynagrodzenia ze stosunku pracy
  2. Systemy wynagrodzeń
  3. Definicja i elementy składowe listy płac
 2. Składniki wynagrodzenia za pracę wykonaną oraz szczegółowe zasady ich obliczania:
  1. Wynagrodzenie podstawowe w różnych systemach wynagrodzeń
  2. Wynagrodzenie za czas pracy w godzinach nadliczbowych
  3. Wynagrodzenie za czas pracy w porze nocnej
  4. Nagrody
  5. Fakultatywne, zakładowe składniki wynagrodzeń, w tym premie
 3. Składniki wynagrodzenia za czas gotowości do pracy:
  1. Wynagrodzenie za czas postoju
  2. Wynagrodzenie za czas dyżurów
 4. Składniki wynagrodzenia za czas nieprzepracowany oraz szczegółowe zasady ich obliczania:
  1. Wynagrodzenie za czas choroby
  2. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
  3. Wynagrodzenie za czas innych zwolnień od pracy
 5. Pozostałe składniki wynagrodzenia o charakterze okazjonalnym oraz zasady ich przyznawania i wypłacania:
  1. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  2. Odprawa emerytalno-rentowa
  3. Inne odprawy i odszkodowania
  4. Minimalne wynagrodzenie za pracę w zakresie umów o pracę
 6. Ochrona wynagrodzenia za pracę:
  1. Zasady wypłacania wynagrodzeń
  2. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń
  3. Ochrona przed nadmiernymi potrąceniami
 7. Pozostałe pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników – ogólne omówienie katalogu świadczeń. – zasady przyznawania i wypłacania:
  1. Świadczenia z tytułu podróży służbowych
  2. Świadczenia socjalne
  3. Wybrane świadczenia BHP
  4. Świadczenia na wypadek śmierci pracownika
 8. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilnoprawne – zasady wypłacania:
  1. Umowa zlecenia
  2. Umowa agencyjna
  3. Kontrakt menadżerski
  4. Umowa o dzieło
  5. Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej lub w zarządzie spółki
  6. Minimalne wynagrodzenie w zakresie umów cywilnoprawnych
 9. Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń:
  1. Definicja przychodów ze stosunku pracy
  2. Przychody zwolnione z opodatkowania
  3. Koszty uzyskania przychodów
  4. Definicja dochodu
  5. Odliczenia od dochodu
  6. Podstawa opodatkowania
  7. Skala podatkowa – stawki i sposób obliczenia podatku
  8. Odliczenia od podatku
 10. Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy.
 11. Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej osobiście:
  1. Umowy cywilnoprawne
  2. Rada nadzorcza
  3. Zarząd
 12. Dokumentacja w zakresie podatku dochodowego sporządzana przez płatnika
 13. Lista płac – podsumowanie – przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu kompleksowego sporządzenia listy płac

III. Ubezpieczenia społeczne (30 godz. dydaktyczne)

 1. Definicja ubezpieczeń społecznych:
  1. Ubezpieczenie emerytalne
  2. Ubezpieczenia rentowe
  3. Ubezpieczenie chorobowe
  4. Ubezpieczenie wypadkowe
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym:
  1. Wysokość i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne
  2. Szczegółowe zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe
  3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 3. Wysokość, zasady ustalania oraz podstawa wymiaru składek na:
  1. Fundusz Emerytur Pomostowych
  2. Fundusz Pracy
  3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 4. Ubezpieczenie zdrowotne:
  1. Definicja ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
  3. Wysokość, zasady ustalania oraz podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
 5. Obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia i fundusze oraz dokumentacja w tym zakresie:
  1. Zgłaszanie do ubezpieczeń płatnika składek
  2. Zgłaszanie do ubezpieczeń ubezpieczonych
  3. Rozliczanie składek i składanie deklaracji
  4. Sporządzanie informacji dla ubezpieczonych
  5. Opłacanie składek
 6. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - rodzaje świadczeń i zasady ich wypłacania:
  1. Zasiłek chorobowy
  2. Świadczenie rehabilitacyjne
  3. Zasiłek opiekuńczy
  4. Zasiłek macierzyński
  5. Zasiłek wyrównawczy
 7. Podstawa wymiaru świadczeń:
  1. Dokumentowanie prawa do świadczeń
  2. Uprawnienia i zobowiązania płatnika do wypłaty świadczeń oraz ich rozliczanie z ZUS
 8. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
 9. Obowiązki płatnika w zakresie przygotowywania dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych:
  1. Zakres obowiązków
  2. Dokumentacja emerytalno- rentowa
 10. Obsługa aplikacji/programu ZUS „PŁATNIK” – zajęcia komputerowe:
  1. Zasady przekazywania dokumentów do ZUS w programie program „PŁATNIK”
  2. Certyfikat kwalifikowany
  3. O programie:
   • instalacja oprogramowania
   • założenie kartoteki płatnika
   • kartoteka płatnika składek
   • kartoteka ubezpieczonego
   • ustawienia programu
  4. Ćwiczenia praktyczne:
   • zgłoszenie do ubezpieczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz sporządzenie za nią dokumentu rozliczeniowego
   • zgłoszenie do ubezpieczenia osoby współpracującej, pracownika oraz członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
   • zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom osoby prowadzącej działalność gospodarczą
   • nieobecności pracownika
   • sporządzenie korekty dokumentów rozliczeniowych, przy pomocy kreatora
   • wykorzystanie kreatora do tworzenia dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc
   • zgłoszenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia
   • wyrejestrowanie z ubezpieczeń
   • tworzenie druków IWA, ZSWA, IMIR

Egzamin końcowy (2 godz. dydaktyczne)

Organizacja kursu:

Kurs jest organizowany w trybie weekendowym – zajęcia co weekend (Sobota i Niedziela), po 8 godz. dydaktycznych dziennie w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy).
W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany danego dnia/weekendu realizacji kursu na inny wolny dzień/weekend i/lub zmiany godziny rozpoczęcia zajęć dydaktycznych kursu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń - jednolity - I i II stopień łącznie może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.
Uczestnik kursu, który zaliczy egzamin kwalifikacyjny otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu specjalista ds. kadr oraz specjalista ds. wynagrodzeń (kody według klasyfikacji zawodu 242307 i 242310 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227)).
Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).
Kurs odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting.
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
Zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym – uczestnicy oprócz wykładowcy widzą wyświetlaną przez niego prezentację i inne materiały dydaktyczne, mogą zadawać pytania, w tym szczególnie poprzez dostępny na platformie czat.
08.30-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia danego dnia kursu zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie danego dnia kursu

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

 • wykłady online (webinarowe)
 • autorskie materiały wykładowców w wersji elektronicznej (pdf) – przesłane uczestnikom pocztą e-mail

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji z kursu:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł kursu.
UWAGA! Należność za udział w kursie prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji kursu.
Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na kursie nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo.
Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123