Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.07.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Dzienny
Opłata:
600,- zł od osoby
540,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Kurs odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
16:30 – rozpoczęcie każdego dnia kursu
Czas trwania kursu – 20 godz. dydaktycznych, 5 dni (2 dni w tygodniu)
Daty i godz. zajęć:
26.09.2022 (poniedziałek), godz. 16:30 (4 godz.)
03.10.2022 (poniedziałek), godz. 16:30 (4 godz.)
05.10.2022 (środa),              godz. 16:30 (4 godz.)
10.10.2022 (poniedziałek), godz. 16:30 (4 godz.)
12.10.2022 (środa),               godz. 16:30 (4 godz.)

Prowadzący kurs:

Michalina Burker – specjalistka ds. kadr i wynagrodzeń, w szczególności w obszarze zatrudniania cudzoziemców, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2007 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, od 2017 roku inspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia, doświadczony wykładowca i trener na kursach i szkoleniach, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Cel i uczestnicy kursu:

Przedmiotem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z prawidłowym zatrudnianiem cudzoziemców na terenie RP. Kurs właściwy dla pracowników działów kadrowo-płacowych, osób zajmujących się legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie RP, prowadzących dokumentację pracowniczą, dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców.

Program kursu:

 1. Procedury prawne i administracyjne dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP, wymagane dokumenty.
 2. Wymogi wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.
 3. Formalności związane ze złożeniem wniosku pobytowego w Polsce – w jakim urzędzie składany jest wniosek, wymogi formalne – KPA, uzupełnianie braków formalnych, obowiązki meldunkowe, czasookresy procedury administracyjnej.
 4. Szczegółowe omówienie rodzaje tytułów pobytowych. Rodzaje wiz. Na jakiej wizie można wykonywać pracę? Wygaśnięcie terminu wizy. Liczenie terminów wynikających z wizy. Ruch bezwizowy. Karty pobytu – rodzaje, kto może się ubiegać o jej wydanie. Cudzoziemiec w procedurze- „stempel w paszporcie”.
 5. Cudzoziemiec zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Poszczególne przypadki – ustawa o cudzoziemcach i ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 6. Rodzaje zezwoleń na pracę na terenie RP. Modyfikacje zezwoleń na pracę. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, ramy czasowe zezwoleń. Rozporządzenie tzw. „trybowe”.
 7. Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. (z uwzględnieniem zmian z 2022r.).
 8. Zezwolenia na pracę sezonową (zakres podmiotowy, przedmiotowy, procedury).
 9. Jednolite zezwolenia na pobyt i pracę. (z uwzględnieniem zmian z 2022r.).
 10. Formy zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP i poza terytorium RP. Zatrudnienie pracownicze – kodeksowe umowy o pracę, zatrudnienie cywilnoprawne – rodzaje umów cywilnych.
 11. Obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej cudzoziemca. Wymogi prawa pracy – rodzaje dokumentów, tłumaczenie ich na język zrozumiały dla cudzoziemca.
 12. Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców w okresie epidemii SARS- CoV-2 – praca i pobyt.
 13. Zasady wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – zasady ogólne – po 24.02.22r. – tzw. ustawa specjalna.

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji z kursu:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w kursie prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na kursie nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123